21 December 2004

Rainy walk through Gouvia


Slip-road leading to our local tourist 'inferno', Gouvia.gouvia

No comments :